Проекти

Проект

„Различни в еднообразието”  по програма „Еразъм+”

Договор № 2019-1-BG01-KA101-061863   

Бенефициент: Детска градинаКокиче

Партньор: SISTEMA TURISMO S.R.L.

Програма Еразъм+, Ключова дейност 1 „Мобилност“, сектор „Училищно образование

Проектът „Различни в еднообразието” е насочен към обучение и повишаване компетентностите на част от учителите на Детска градина „Кокиче“ в областта на предучилищното образование, за да постигнат иновативност при преподаването и повишат ефективността на обучението и работата си. Основните сфери, към които е насочене проекта са: високо ниво на приобщаване, преподаване, надграждане на мениджърския опит и управленските компетентности; повишаване на чуждоезиковите компетенции на ползвателите; обмен на опит в сферата на предучилищното образование и обучение и приемането на далновидни политики и практики в съответствие с прилагането на принципите на Стратегията за устойчиво развитие.

Целите на проекта са:

– Качествено образование на всички деца;

– Развиване на способностите и личността на детето;

– Отношение на приемане, разбиране, уважение, грижа, подкрепа;

Ползвателите на проекта:

Училищен персонал: общо трима души – двама учители и Директора на Детска градина „Кокиче“, който ще осъществява и мониторинг.

Съдържанието на проекта се изразява в:

– Предварителна езикова и културна подготовка на ползвателите, осъществена в България

преди мобилността, свързана с целите на проекта;

– Осем дневна мобилност в гр. Римини, Италия;

– Сертифициране на придобитите компетенции;

– Популяризиране на дейностите и резултатите.

Очакваните резултати и ползи след реализацията на проекта са свързани с:

– усъвършенстване на чуждоезиковите компетенции чрез пребиваване в чуждоезикова среда;

– повишаване на знанията за културата, бита, традициите на друга европейска държава;

– придобиване на съзнание и самочувствие за принадлежност към европейската общност;

– повишаване качеството на компетентностите на персонала чрез наблюдение и възприемане на добри практики на приобщаващото образование в посетените учебни заведения и организации;

– повишаване качеството на менажиране и организиране на обучението;

– възприемане на нови методи на приобщаване, преподаване, адаптирането и прилагането на тези от тях, които са подходящи за нашата система;

– усъвършенстване на професионалните компетенции и практически умения, чрез преки

наблюдения на учебния приобщаващ процес;

– постигане на по-високи нива на качество и иновации при преподаването;

Партньор:

SISTEMA TURISMO S.R.L.  е италианска агенция за обучение, която се намира в Римини, Италия. Агенцията насърчава, организира и управлява стажове и образователни програми за студенти, преподаватели и безработни идващи от цяла Европа.

Европейски сертификати

Професионална визита -Di Cuesto centro

Професионална визита -La Foresta Incantata Rimini

Професионална визита- Reggio Children

Семинар – Италианска образователна система