ПроектиИДГ „Кокиче“ – Плевен успешно реализира поредния си проект

   Иновативна детска градина „Кокиче“ – гр. Плевен реализира успешно проект: № 2021-1-BG01-KA122-SCH-0000306433 „Актьорите, Арт Мениджърите и уменията на бъдещето“, програма „Еразъм +“, ключова дейност 1 „Мобилност“ , сектор „Училищно образование“. По повод на това, бе проведена отчетна среща за споделени добри практики от успешната реализация и популяризиране на резултатите от проекта с родители и учители от община Плевен.
Основната цел на проекта е насочена към изучаване, наблюдение и прилагане на интерактивни дейности, методи и подходи за театрална дейност (работа) с деца, различни за нашата образователна система; надграждане на методическата подготовка  с цел повишаване на интересът към модерно и новаторско образование в институциите за предучилищно образование; постигане на по- високи нива и качество на иновациите при преподаването; повишаване на чуждоезиковите компетенции; подобряване и усъвършенстване на практическите знания и умения в областта на изкуството за деца в предучилищна възраст.
Целевата група от настоящия проект се състои от 6 участника от ИДГ „Кокиче“ гр. Плевен. Международната мобилност се осъществи в гр. Малага, обл. Андалусия, Испания през месец май. Партньорската организация Tribeka training LAB S.L.U., която е член на „ETN Network“ (Мрежа за обучение и образование) има богат , дългогодишен организационен и международен опит с проекти за мобилност. Тя осигури и организира професионални наблюдения, лекции и семинари ориентирани към същността и основната тема на проекта: „ Актьорите, Арт Мениджърите и уменията на бъдещето“.
Използване на науката за сенките за интердисциплинарно обучение с примери от практиката.  „ Развитие на въображението“, „Експериментиране със собствената сянка“, „Кукли за театър със сенки“, „Математически игри със сенки“, „ Сенки и изкуство“, „Подходи за насочване на децата за самопознание“,  са една малка част от лекционните теми, с които бяха запознати обучаващите, като по този начин успешно се изпълниха дейностите, заложени в работната програма по проекта. Чрез реализацията на проекта се постигнаха заложените ползи и резултати.
   Проектът осигурява ефективното признаване на придобитите компетентности през периода на обучението и всеки участник получава европейски сертификат за валидизиране на придобитите знания и умения – Europassmobilitу, сертификат за проведено обучение от партньорската организация.

   Работата по европейски проекти оказва позитивно влияние върху ИДГ „ Кокиче“ като образователна институция. Придобития международен опит и усвоените добри европейски практики способстват да бъдем разпознаваеми като институция с качествено образование.НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА“УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО“

Модул 2: „Иновативна детска градина“

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА:

СЪВРЕМЕННИ, ТВОРЯЩИ, ЕКСПЕРИМЕНТИРАЩИ МАЛЧУГАНИ

/ STEM център в детската градина/

„Квалификацията Ви  днес е                            инвестиция в утрешния ден!“

Детска градина „Кокиче“ е амбициозна и постоянно развиваща се организация, която се стреми към усъвършенстване на предлаганите услуги. Настоящият проект цели създаването на първия “ STEM център“ в детска градина в гр. Плевен, който да приложи иновативен модел в допълнителните форми, които са част от програмната система в детската градина, насочен към развитие на интелектуалните способности на децата в процеса на познавателната дейност и участието им в научно-техническото творчество. С настоящия проект ще се постави началото на предизвикателството на екипа на ДГ „Кокиче“ за включване в дейностите, заложени в НП „Успяваме заедно“2021г., а именно:

1. Създаване на условия и изграждане на среда за реализиране на иновативни проекти и тяхното прилагане;

2. Изработване и споделяне иновативни практики за провеждане на дейности с децата и семействата в и извън детската градина/училището и за насърчаване на двигателната активност на децата

Иновативната стойност на нашия модел е разчупване на рамката от традиционното обучение в детската градина, включвайки разнообразие от дейности в областите от STEM образованието. STEM центърът ще е обособен в  мобилни зони, под МОТО : „Минимална теория, максимална практика“, с преносими дидактични ресурси с програмно управление, която ще позволи проектиране и експериментални изследователски дейности в STEM лаборатории  и LEGO центрове, давайки възможност на децата свободно да си представят и създават нови неща, да фантазират и комбинират, да формират и генерират оригинални идеи, да ги видоизменят и прилагат. На фона на новите промени на образованието в 21 век, в нормативните актове и документи на Европейския съюз в областта на образованието се възлага световна мисия за развитие на креативното мислене и формиране на съответните негови умения, с помощта на които личността може да изведе собствена преценка и да определи поведението си в различни житейски ситуации и обстоятелства.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: месец 09.2021-май 2022г.

СТРАТЕГИЯ:

STEM центърът“ се стреми да постигне предимство, като предлага нещо уникално в модела си и по този начин задоволява специфичните потребности на децата, родителите и учителите

ВИЗИЯ:

Утвърждаване на „STEM центъра“  като желана територия за деца, осигуряваща им равен шанс и качествено образование, чрез съчетаване на добрите традиции и модернизация на процесите;

МИСИЯ:

Стимулиране развитието на децата и пълноценната им подготовка, съобразно ДОС /държавен образователен стандарт/, чрез използване на съвременни технологии и интерактивни методи в приоритетни видове детски дейности: игра, дизайн и изследователски дейности с елементи на техническо творчество

ЦЕНОСТИ:

Формиране на личности със социално поведение в съответствие с потребностите на обществото и предизвикване на трайно желание за преследване на кариера във всяка STEM област

ФОКУС:

STEM центърът се фокусира върху подготовката на децата за професионално ориентиране към технически развит свят

В РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТА ЩЕ СЕ ВКЛЮЧАТ:

82 /осемдесет и две деца/ деца от ДГ „Кокиче“, на възраст от 4 до 6 години и не ограничава по пол, принадлежност, раса или СОП,

Екип от 7/седем/ учители от ДГ „Кокиче“

82 /осемдесет и двама родители/родители на децата от ДГ „Кокиче“

УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОЕКТА:

Социална ангажираност от страна на родители и работещи по проекта учители в детската градина. Съвместното реализиране на проекта- деца, учители и родители дава възможност на родителите да се включат активно в дейността на детската градина.

ОСНОВНИ РИСКОВЕ :

1. Външни рискове:

 – Рискове по договори с доставчици на дидактични ресурси с програмно управление. Възможно е да се намали този риск, като се подчертаят изискванията при сключване на договори за закупуването и срок за доставката им , определящи процедура за обезщетение за нанесени   вреди;

2.Вътрешни рискове:

2.1.Неизпълнение на планирания брой допълнителни форми за педагогическо взаимодействие поради неприсъствена форма на обучение, според създалата се  епидемиологична ситуация . Възможно е да се намали този риск с компетентна вътрешно градинска  политика, която включва – Онлайн обучение

2.2. Финансиране на нови технологии. Възможност да се намали този риск е с участие по проекти по Национални програми

В STEM центъра децата ще се развиват в сферата на технологиите от ранна детска възраст. Това ще спомогне за превръщане на  детската градина в конкурентноспособно и желано място за знания и игра и ранно професионално ориентиране. Това ще даде възможност за обучение на висококвалифицирани специалисти, които ще допринесат много за развитието на нашето общество и държава.  Иновативния модел в допълните форми на педагогическо взаимодействие, които са част от програмната система в детската градина в образователните направления- Околен свят, Конструиране и технологии и Математика, засяга  основните STEM области:

S – наука (естествени науки)- науката очевидно присъства в света около нас ;
T – технология (технология)- технологията неизбежно прониква във всички аспекти на нашия живот,

– инженерство (инженерство)- инженерството демонстрира своите възможности в сградите около нас, пътища, мостове и механизми

M – математика (математика)-  нито една професия, нито една от ежедневните ни дейности, в по-голяма или по-малка степен, не може да мине без математика.

Чрез главната цел на проекта, а именно: Прилагане на иновативен модел в допълнителните форми на педагогическо взаимодействие, които са част от програмната система на детската градина и усвояването на компетенции в  основните STEM области  в образователни направления „Математика“, „Околен свят“, „Конструиране и технологии“- споделяне опит със семейната общност за повишаване качеството на предучилищното образование, екипът от учители си постави следните задачи:

 1. Развиване на мисленето, наблюдателността, концентрацията на вниманието, сръчността и въображението.
 2. Усъвършенстване на уменията  за решаване на комплексни задачи;
 3. Формиране на позитивно отношение към техниката и технологиите и нагласи за участие в екипни форми на работа.

Очаквани  резултати:

За децата:

 • Успешна адаптация на детето към новите условия и плавен преход от семейната среда към детската градина чрез включване на семейната общност към дейностите на ДГ „Кокиче“
 • Развиване на логическо мислене, креативност, въображение, съсредоточаване и пространствено мислене
 • Развиване на фината моторика и точност, развитието на способността да се концентрира вниманието върху най-важните детайли
 • Развиване способността за решаване на проблеми от различни нива на сложност
 • Развиване на лидерски качества
 • Способност за работа в екип
 • Играта с програмируеми играчки се превръща в спомагателно средство за изпълнение на поставена задача. Децата поемат риск да направят нещо ново за тях без да се страхуват.

За родителите:

 • Използването на програмируеми играчки позволява на родителите да участват в съвместни срещи с децата. Съвместната творческа дейност има голям развиващ се потенциал – дава възможност да се разберат интересите и талантите на всяко дете, да установят взаимно разбирателство

За учителите:

 • Обогатяване и допълване на професионални знания и натрупване на полезен практически и личен опит у педагогическите специалисти
 • Компетентности за използване на иновативни методи на преподаване.
 • Умения за работа по проекти.
 •  Използване на технологиите при работа с децата.
 •  Споделяне на добър педагогически опит.

      За обществеността:

 • Привличане на общественото внимание чрез PR кампания. Тя е продукт, който обединява множество задачи, с цел да създаде точно и ясно усещане за качествата, достойнствата и преимуществата на своя обект. Чрез различни подходи – статии, медийни събития, споделяне пред педагогическата колегия и Хепънинг на открито ще даде тласък  за прилагането на иновативния модел. Всеобхватността и позволява с една стратегия и концепция да бъде постигната крайната цел, а обществеността да бъде щателно информирана с точно избрана информация навсякъде, където се намира- WEB сайт на ДГ „Кокиче“,  FACEBOOK , INSTAGRAM,EMAIL пощи.

С  планираните  дейности по този проект ще се цели да се развие естественото любопитство на детето, неговия творчески потенциал, умението му да наблюдава, да издига хипотези и да прави изводи, да търси решения, да прави подобрения и иновации.

 •  Месец септептемвриСедмица на Технологиите-,,Имам нови приятели‘‘ идентифициране на проблем, изследване на възможни решения, използване на инструменти / от отверка до софтуерен продукт/, търсене на подобрения, изобретяване. Децата ще се запознаят със своите нови приятели- Роботи

 Ползи :

 • Развитие на логиката и алгоритмичното мислене;
 • Формиране на основите на програмирането;
 • Развитие на умения за дизайн и моделиране;
 • Възможност за бързо решаване на практически проблеми;
 • Познаване на универсалните знакови системи (символи) и способността да се използват;
 • Развитие на способността да оценяват процеса и резултатите от собствените си дейности.

ДЕТСКА ГРАДИНА „Кокиче“ гр. Плевен

Ул. „Др. Цанков“ №11, e-mail :cdg3_pl@abv.bg, тел. : 064/826169

ГРАФИК

 за организиране и провеждане на дейностите по НП- Успяваме заедно, Модул.2- Иновативна детска градина

СЪВРЕМЕННИ, ТВОРЯЩИ, ЕКСПЕРИМЕНТИРАЩИ МАЛЧУГАНИ“

/ STEM център в детската градина/

за учебната 2021-2022г.

ДейностКратко описаниеСрокИзпълнител
1.Планиране                   Планиране на  квалификационни дейности за учителите   Планиране на Онлайн  сътрудничество с външни организации за провеждане на  консултации    Представяне на плана за иновации през 2020-2021 учебна година пред всички педагогически специалисти   Включване в годишното планиране на иновативния модел в допълнителните форми на педагогическо взаимодействие  по ОН „Околен свят, ОН „Математика“ и ОН „Конструиране и технологии“ Квалификационна дейност на учителите с приоритетно избрани квалификационни курсове, имащи отношение към иновацията. 1.ДГ „Ран Босилек “гр. Габрово/между педагогическите специалисти/ 2.БУ „Асен Златаров“, Катедра Педагогика и методика на обучениетоДо 04.09.2021г       До 04.09.2021г           До 04.09.2021г       До финализиране на проектаПредседателят на Комисията по планиране на иновациите   Учителите, работещи по проекта         Директорът и председател на Комисията по квалификационна дейност Директорът и преподавателите, работещи по
2.Провеждане на  родителска среща3.1. Запознаване на семейната общност с НП „ Успяваме заедно“ , като важно дидактично  средство за адаптация на детската личност; Събиране на декларации от родителите    Представяне за обсъждане и приемане на „Споразумение за  сътрудничество“ с представителите на семейната общност;  Идеи за промяна на образователното пространство от  представителите на семейната общност;10.09.2021г.Директор Учителите работещи по проекта и Родителската общност
3.Подготовка на педагогическия екип за реализиране на дейностите-Обособяване на зони, в които ще се провеждат срещите с представителите на семейната общност; – „Мобилни зони“ – представяне на образователното пространство, чрез снимков материал на дидактичния ресурс и др.; -Разработване на списък за участие на представителите на семейната общност в провеждане на дейностите;             -Инструктаж на представителите на семейната общност ,  относно подготовката за участие във видовете дейности;  До финализиране на проектаУчителите, работещи по проекта  
4.Осъществява не на интегративни връзки.Интердисциплинарни форми на педагогическо взаимодействие    Седмица на технологиите    ,,Имам нови приятели‘‘     Седмица на науката ,,Есента от близо и далече‘‘   Седмица на математиката ,,Детско математическо такси‘‘   Седмица на инженерството ,,Синя зона‘‘   Седмица на науката ,,Зимни експерименти‘‘   Седмица на технологиите ,,Мултистудио- моята детска планета‘‘     Седмица на инженерството ,,Път към светлина‘‘   Седмица на науката ,,От Земята до Небето‘‘       Хепънинг на открито                     До финализиране на проекта     Септември 2021г.       Октомври 2021г.     Ноември 2021г.     Декември 2021г.     Януари 2022г.     Февруари 2022г.         Март 2022г.     Април 2022г.     Май 2022г. Учителите, участващи по проекта   Учителите, участващи по проекта   Учителите, участващи по проекта   Учителите, участващи по проекта   Учителите, участващи по проекта   Учителите, участващи по проекта   Учителите, участващи по проекта     Учителите, участващи по проекта   Учителите, участващи по проекта   Учителите, участващи по проекта  
5.Споделяне на добри практики в детската градинаОнлайн сътрудничество с педагогическата колегия  от ДГ „Ран Босилек“ гр. Габрово15.02.2022г.Учителите, участващи по проекта
  Участие в Областна конференция – „Водим бъдещето за ръка“ , гр. Плевен10.02.2022г.Учителите, участващи по проекта
6.Работни срещи, обсъжданеОсновни подходи и добри практики в педагогическата работа на учителите от ДГ „Кокиче“През първото учебно   полугодие/м. януари/ и през второто учебно полугодие/месец май/Учителите, участващи по проекта
7.Отчитане на резултатите от работата пред Педагогическия съветПодготвяне на доклади за извършената дейност и степента на постигане на очакванитеВ края на първото и в края на второто полугодиеУчителите, участващи по проекта
8.Готови продуктиХепънинг на открито пред общността- родители, педагогическа колегия от гр. ПлевенДо 20.05.2022г.Учителите, участващи по проекта
9.Очаквани резултати за педагогическите специалисти (2021/2022)1 Компетентности за използване на иновативни методи на преподаване.  2. Умения за работа по проекти. 3. Използване на технологиите при работа с децата. 4. Споделяне на добър педагогически опит.  В края на учебната годинаУчителите, участващи по проекта  
10.Очаквани резултати за децатаУспешна адаптация на детето към новите условия и плавен преход от семейната среда към детската градина чрез включване на семейната общност към дейностите на ДГ „Кокиче“Развиване на логическо мислене, креативност, въображение, съсредоточаване и пространствено мисленеРазвиване на фината моторика и точност, развитието на способността да се концентрира вниманието върху най-важните детайлиРазвиване способността за решаване на проблеми от различни нива на сложностРазвиване на лидерски качестваСпособност за работа в екипИграта с програмируеми играчки се превръща в спомагателно средство за изпълнение на поставена задача. Децата поемат риск да направят нещо ново за тях без да се страхуват.  В края на учебната година 

Проект

„Различни в еднообразието”  по програма „Еразъм+”

Договор № 2019-1-BG01-KA101-061863   

Бенефициент: Детска градинаКокиче

Партньор: SISTEMA TURISMO S.R.L.

Програма Еразъм+, Ключова дейност 1 „Мобилност“, сектор „Училищно образование

Проектът „Различни в еднообразието” е насочен към обучение и повишаване компетентностите на част от учителите на Детска градина „Кокиче“ в областта на предучилищното образование, за да постигнат иновативност при преподаването и повишат ефективността на обучението и работата си. Основните сфери, към които е насочене проекта са: високо ниво на приобщаване, преподаване, надграждане на мениджърския опит и управленските компетентности; повишаване на чуждоезиковите компетенции на ползвателите; обмен на опит в сферата на предучилищното образование и обучение и приемането на далновидни политики и практики в съответствие с прилагането на принципите на Стратегията за устойчиво развитие.

Целите на проекта са:

– Качествено образование на всички деца;

– Развиване на способностите и личността на детето;

– Отношение на приемане, разбиране, уважение, грижа, подкрепа;

Ползвателите на проекта:

Училищен персонал: общо трима души – двама учители и Директора на Детска градина „Кокиче“, който ще осъществява и мониторинг.

Съдържанието на проекта се изразява в:

– Предварителна езикова и културна подготовка на ползвателите, осъществена в България

преди мобилността, свързана с целите на проекта;

– Осем дневна мобилност в гр. Римини, Италия;

– Сертифициране на придобитите компетенции;

– Популяризиране на дейностите и резултатите.

Очакваните резултати и ползи след реализацията на проекта са свързани с:

– усъвършенстване на чуждоезиковите компетенции чрез пребиваване в чуждоезикова среда;

– повишаване на знанията за културата, бита, традициите на друга европейска държава;

– придобиване на съзнание и самочувствие за принадлежност към европейската общност;

– повишаване качеството на компетентностите на персонала чрез наблюдение и възприемане на добри практики на приобщаващото образование в посетените учебни заведения и организации;

– повишаване качеството на менажиране и организиране на обучението;

– възприемане на нови методи на приобщаване, преподаване, адаптирането и прилагането на тези от тях, които са подходящи за нашата система;

– усъвършенстване на професионалните компетенции и практически умения, чрез преки

наблюдения на учебния приобщаващ процес;

– постигане на по-високи нива на качество и иновации при преподаването;

Партньор:

SISTEMA TURISMO S.R.L.  е италианска агенция за обучение, която се намира в Римини, Италия. Агенцията насърчава, организира и управлява стажове и образователни програми за студенти, преподаватели и безработни идващи от цяла Европа.

Европейски сертификати

Професионална визита -Di Cuesto centro

Професионална визита -La Foresta Incantata Rimini

Професионална визита- Reggio Children

Семинар – Италианска образователна система